Examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici – 28.10.2019 proba scrisă

Nr. 18344 din 25.09.2019

 

A  N  U  N  Ț

 

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, anunţă organizarea examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 57 privind Codul administrativ.

Condițiile de participare stabilite:

Probele stabilite pentru examen:

 • Selecție dosare, proba scrisă și interviul;

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

  1. Termen de depunere a dosarului de inscriere: 20 de zile de la data afişării anunţului privind examenul de promovare în grad, la sediul D.S.V.S.A. Bihor respectiv în perioada 25.09.2019-14.10.2019, inclusiv.
  2. Locul organizarii examenului de promovare : DSVSA Bihor, Oradea, str. Ion Bogdan nr. 37
  3. Data organizării examenului :

– 28.10.2019 ora 10.00 – proba scrisă – sediul DSVSA Bihor

– 30.10.2019 ora 09.00 – interviul – sediul DSVSA Bihor

4. Selecția dosarelor 18.10.2019, orele 10.00.

Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional:

a) Formularul de inscriere, (pus la dispoziție de consilierul R.U. );

b) Copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c) Copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale pe ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.

 

Condiţiile de participare:

Sunt cele prevăzute la art. 479 alin. 1) din OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ , respectiv :

–   să aibă cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează ;

–   să fi obţinut cel puţin calificativul “ bine” la evaluarea anuala a performanţelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici ;

–   să nu aibă în cazierul administrativ o sanctiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Relaţii suplimentare se obţin la Compartimentul Juridic si Resurse Umane

 

BIBLIOGRAFIE pentru Serviciul Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – Compartiment Sănătate Animală

 

 1. ORDIN ANSVSA nr. 35 din 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor – ANEXA 1-CAPITOLUL I.
 2. ORDIN nr. 145 din 2018 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primara, ambalare si transport al probelor destinate examenelor de laborator in domeniul sanatatii animalelor.
 3. SR EN ISO 6579-1:2017-Metoda orizontala pentru detectarea bacteriilor din genul Salmonella
 4. Metoda omologata cod 4.1-Evidentierea unor structuri histologice si topohistopatologice prin metoda histologice de colorare hematoxilina-eozina
 5. CONSTITUTIA ROMANIEI, republicata
 6. TITLUL II-statutul functionarilor publici din OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ
 7. O.U.G. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare-republicata

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. Remus Ovidiu MOȚOC