Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacantă 12.12.2019

Nr. 21330 din 12.11.2019

 

A  N  U  N  Ț

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante:

 

– Consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficială Oradea 3

Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă și interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:

Concursul se organizează la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, în data de 12.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă.

Concursul constă în trei etape succesive:

–     selecţia dosarelor de înscriere;

–     proba scrisă

–     interviul – se va susţine în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției.

Condiții de participare la concurs pentru funcția publică de execuție vacantă

– Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute de art. 465 alin. (1) coroborat cu prevederile art. 613 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe biologice și biomedicale, specializarea medicină veterinară.

– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice minimum 5 ani.

Depunerea dosarului

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe situl ANFP si pe pagina de internet a instituției noastre, respectiv în perioada 12.11.2019-02.12.2019 de luni până joi între orele 8,30-17.00 respectiv vineri între orele 8,30-14,30.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 1. formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la punctul 5 este cel prevăzut în anexa nr. 2D din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Adeverinţele care au un alt format decât modelul orientativ, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele menționate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la punctul 7 poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

 • adresa de corespondență: str. Ion Bogdan nr.37,
 • telefon:0259266141,
 • fax:0259452872,
 • e-mail:office-bihor@ansvsa.ro,
 • persoană de contact: Mihuța Daniela Sanda – consilier Compartimentul Juridic și Resurse Umane .

Atribuţiile prevăzute în fişa post pentru funcţia de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Circumscrupției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficială Oradea 3:

Atribuții de control:        

 1. realizează controale oficiale, în domeniul specific de activitate, în conformitate cu Programele de Supraveghere şi Control aprobate de A.N.S.V.S.A. şi Programul Naţional Cadru de Control în domeniul de competenţă, întocmeşte raportările specifice şi le transmite la A.N.S.V.S.A.;
 2. propune directorului executiv al D.S.V.S.A. BIHOR emiterea ordonanţei de suspendare/interzicere a activităţii, în urma activităţii de control oficial desfăşurate, conform prevederilor legale;
 3. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 4. verifică condiţiile care au stat la baza autorizării unităţilor atunci când desfăşoară controale oficiale; în cazul în care se identifică nereguli grave, de natură să producă prejudicii consumatorilor, vor lua măsuri de sistare a producţiei/activității în respectiva unitate. În cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar nu este în măsură să furnizeze garanţii adecvate cu privire la producţia viitoare, va declanşa procedurile de retragere a autorizării unităţii sau de suspendare a autorizării unităţii; în cazul în care operatorul din sectorul hranei pentru animale sau din cel alimentar poate garanta că va rezolva deficienţele într-un termen rezonabil;
 5. aplică sancţiuni contravenţionale principale şi complementare şi poate propune suspendarea şi/sau interzicerea activităţii unităţilor supuse autorizării/înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în urma constatării deficienţelor/neconformităţilor în controlul oficial efectuat, în conformitate cu prevederile legale;
 6. întocmeşte documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întreg lanţul alimentar şi le supune spre avizare directorului executiv adjunct şi spre aprobare directorului executiv;
 7. transmite la A.N.S.V.S.A./D.S.V.S.A. BIHOR datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, aprobate de Directorul executiv al D.S.V.S.A Bihor;
 8. transmite la institutele naţionale veterinare de referinţă probele, datele şi documentele referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze, pe întregul lanţ alimentar, cu aprobarea directorului executiv;
 9. monitorizează, analizează şi răspunde de comunicarea informaţiilor cu privire la bolile notificabile la animale, inclusiv zoonoze, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 10. întocmeşte proiectul de Plan cifric anual în baza Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor şi Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor şi îl supune spre avizare conducerii D.S.V.S.A Bihor;
 11. monitorizează şi răspunde de realizarea Planurilor cifrice anuale aprobate;
 12. răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de întocmirea documentaţiei conexe declarării, notificării, combaterii şi stingerii focarelor de boli transmisibile la animale şi de la animale la om, în conformitate cu normele stabilite de A.N.S.V.S.A. şi legislaţia în vigoare;
 13. verifică şi stabileşte statusul de sănătate a efectivelor de animale şi a exploataţiilor de animale;
 14. Realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 15. realizează acţiunile specifice şi răspunde de sistemul de monitorizare şi raportare în domeniul sănătăţii, zoonozelor şi agenţilor zoonotici, conform legislaţiei specifice în vigoare;
 16. stabileşte şi dispune aplicarea măsurilor de confiscare a animalelor vii, de reţinere oficială/sechestru, de retragere şi/sau distrugere a produselor şi subproduselor alimentare sau nedestinate consumului uman, de origine animală şi non-animală, a produselor medicinale veterinare, hranei pentru animale şi a altor produse supuse controlului sanitar-veterinar, respectând prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul sanitar – veterinar şi al siguranţei alimentelor, în urma controlului oficial, şi verifică modul de realizare a acestor măsuri, precum şi modul de corectare a neconformităţilor care au determinat aplicarea acestor măsuri;
 17. participă împreună cu alte instituţii abilitate, la acţiuni comune de control oficial sau la verificarea şi cercetarea unor presupuse abuzuri şi ilegalităţi în domeniul specific de activitate;
 18. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 19. intervine, în cazul unei epizootii, în gestionarea crizei, şi stabileşte împreună cu autorităţile şi instituţiile competente strategia necesară combaterii epidemiei;
 20. participă şi răspunde, conform atribuţiilor, pentru activitatea centrului local de combatere a bolilor animalelor;
 21. solicită, după caz, în exercitarea acţiunilor de control oficial la operatorii economici, copii ale documentelor şi/sau alte documentaţii relevante;
 22. participă la realizarea misiunilor întreprinse de DG SANTE, în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin prezentarea activităţii proprii, precum şi la realizarea misiunilor de audit întreprinse de către A.N.S.V.S.A;
 23. răspunde, în termenele legale, la petiţiile, sesizările repartizate spre soluţionare, potrivit legii;
 24. participă la instruiri dispuse de A.N.S.V.S.A.;
 25. participă şi la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A. BIHOR, în conformitate cu limitele de competenţă.

Atribuţiile specifice postului:

 1. Reprezinta autoritatea sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor in teritoriul stabilit de catre DSVSA Bihor;
 2. CSVOA ORADEA 3 va avea competenta teritoriala in municipiul Oradea (partial alimente si total sanatate animala) si alte 6 comune dupa cum urmeaza: Santandrei, Girisu de Cris, Sannicolau Roman, Nojorid, Gepiu si Cefa
 • Unitatile principale si localitatile care vor face obiectul controlului si supravegherii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor sunt mentionate in anexa la prezenta fisa de post.
 1. controlează în teren corectitudinea şi veridicitatea deconturilor întocmite de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, privind acţiunile sanitare veterinare şi de identificare şi înregistrare a animalelor, suportate de la bugetul de stat, pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei și răspund de luarea măsurilor legale ce se impun pentru realizarea planului cifric;
 2. monitorizează, certifică şi răspund, pe teritoriul stabilit, de respectarea condiţiilor sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de către persoanele fizice sau de către persoanele juridice care efectuează operaţiuni de comerţ intracomunitar, import, tranzit şi export de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU;
 3. participă la gestionarea alertelor iniţiate în cadrul S.R.A.A.F., pe teritoriul de competenţă al circumscripţiei;
 4. efectuează controalele oficiale prin metode şi tehnici adecvate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, precum şi cu procedurile şi ghidurile aprobate de A.N.S.V.S.A.;
 5. controlează respectarea normelor privind siguranţa alimentelor în toate unităţile care produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă, distribuie, valorifică şi comercializează alimente de origine animală şi răspunde de aplicarea măsurilor corective care se impun;
 6. efectuează expertiza produselor de origine animală în unităţile care produc, procesează, depozitează, comercializează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, inclusiv prin prelevare de probe în vederea examenului de laborator al produselor de origine animală;
 7. dispune măsurile legale de sancţionare contravenţională pentru încălcările legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constatate în urma controalelor
 8. răspunde de întocmirea corectă, potrivit legislaţiei specifice, a Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 9. aplică măsuri de reţinere oficială/sechestru sau confiscare şi dispune neutralizarea produselor medicinale veterinare, alimentelor, hranei pentru animale, animale vii, embrioni, ovule şi material seminal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 10. verifică concordanţa între informaţiile înregistrate în BND şi animalele existente în exploataţie şi dispune măsurile legale.
 11. verifică conformitatea depozitelor de destinaţie la importurile de alimente/hranei pentru animale, prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;
 12. efectuează controale oficiale la destinație, în cazul comerțului intracomunitar/importului de animale vii, embrioni, ovule, material seminal, produse medicinale veterinare, hrană pentru animale, alimente și SNCU, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul notificării de către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export;
 13. realizează controale specifice şi asigură completarea şi transmiterea documentaţiei către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la modul de respectare de către agricultori a SMR referitoare la domeniile specifice de competenţă;
 14. întocmesc rapoarte şi situaţii privind unităţile care se află în aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiei, inclusiv situaţia epidemiologică;
 15. întocmesc situaţii referitoare la suspiciunile/confirmările bolilor notificabile la animale, inclusiv zoonoze;
 16. evaluează şi răspund de verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi întocmesc referatul de evaluare, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, pentru acordarea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare de funcţionare a unităţilor şi a obiectivelor supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, inclusiv pentru mijloacele de transport potrivit legii, pe domenii de activitate;
 17. transmite referatul de evaluare întocmit către Biroul/Compartimentul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi Gestiunea Activităţii de Import – Export, ţinând cont de termenul legal de soluţionare a solicitării de autorizare/înregistrare.
 18. aplică, potrivit legii, măsuri imediate, în cazul suspiciunii unor boli ale animalelor pe teritoriul desemnat şi anunţă imediat conducerea D.S.V.S.A. BIHOR
 19. preiau, prin decizia directorului executiv, şi alte competenţe de la Serviciul Control Oficial Sănătate şi Bunăstare Animală, Serviciul Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi Serviciul Catagrafie şi Evidenţă Informatizată în funcţie de complexitatea activităţii;
 20. participă şi răspund, în condiţiile legii, la întocmirea documentelor necesare pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
 21. întocmesc evidenţa epidemiologică şi documentele care atestă statusul sanitar al efectivelor de animale, precum şi programele de combatere pentru bolile infectocontagioase şi parazitare cronice, conform normelor sanitar-veterinare, pe care le supune aprobării conducerii D.S.V.S.A;
 22. supraveghează, în condiţiile legii, executarea lucrărilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în caz de suspiciuni sau de confirmare de boli ale animalelor şi verifică corectitudinea întocmirii documentelor justificative;
 23. raportează conducerii D.S.V.S.A. BIHOR datele tehnice şi alte date, stabilite de D.S.V.S.A. BIHOR, inclusiv disfuncţionalităţile constatate în teritoriu, cu privire la nerespectarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, pe domeniul de competenţă teritorială;
 24. desfăşoară activităţi referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, în condiţiile legii;
 25. realizează misiuni de audit, potrivit competenţelor şi procedurilor stabilite de A.N.S.V.S.A., în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 26. răspund de identificarea şi monitorizarea unităţilor din aria de organizare şi funcţionare a circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru siguranţa alimentelor oficiale şi de asigurarea veridicităţii catagrafiei acestora, pe care o întocmesc şi transmit cu o frecvenţă lunară la Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată;
 27. înregistrează şi completează la zi evidenţele tehnice obligatorii şi întocmesc actele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, conform legislaţiei în vigoare;
 28. realizează evaluarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea încadrării în grupa de risc, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A.;
 29. întocmesc informări şi rapoarte tehnice asupra activităţii desfăşurate pe domeniul de competenţă;
 30. personalul angajat pe durată determinată în vederea efectuării activităților de control oficial din cadrul circumscripției, întocmește deconturile justificative privind activitatea de control oficial realizată și care urmează a fi tarifată și le înaintează directorului executiv adjunct.
 31. răspunde la solicitările altor structuri din cadrul instituţiei sau ale A.N.S.V.S.A., precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, privind domeniile de competenţă, conform legislaţiei în vigoare;
 32. soluţionează petiţiile primite în responsabilitatea sa şi comunică răspunsurile către Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES şi gestiunea activităţii de Import- Export, având în vedere respectarea termenului legal de răspuns către petent, în conformitate cu prevederile legale;
 33. răspunde de elaborarea şi avizarea planurilor de măsuri/acţiuni faţă de recomandările/măsurile primite în urma auditurilor/controalelor interne şi externe a activităţilor specifice, precum şi de realizarea acestora în termenele stabilite, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 34. realizează şi alte activităţi dispuse de conducerea instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare, în limita competenţelor specifice.

Mentiune: Atributii principale sunt cele referitoare la domeniul siguranta alimentelor.

                     Atributii secundare sunt cele referitoare la domeniul  sanatatea animala.

Atributii privind SSM

 1. își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu insrtucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sale, în timpul procesului de muncă.
 2. Comunică imediat angajatorului și/sau lucrătorului desemnat, orice situație de muncă pe care o consideră, din motive întemeiate, un pericol pentru sănătatea lucrătorilor.
 3. Aduce la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană.
 4. Cooperează, atâta timp cât este necesar cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate în domeniul său de activitate.

 

Bibliografia pentru funcția publică de execuție – consilier, grad profesional principal – Circumscripția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Oficială Oradea 3

 

1.Constitutia Romaniei, republicata;

2.Titlul II – Statutul funcționarilor publici din OUG nr. 57/2019, Codul Administrativ

3.O.U.G. 137/2000, privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare – republicată

4.Ordonanţa Guvernului nr. 42 din Ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

5.Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35 din 10 august 2011 privind aprobarea condiţiilor minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică;

 

6.Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr.10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare;

 

7.Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr.853/2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare;

 

8.Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;

 

9.Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;

 

10.Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare;

 

11.Regulamentul nr. 1069/2009/CE al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;

 

12.Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;

 

13.Regulamentul (CE) nr.2073/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L338/1 din 22.12.2005, modificat prin Regulamentul (C.E) nr. 1441/2007, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/12din 07.12.2007, cu amendamentele ulterioare;

14.REGULAMENTUL (UE) NR. 142/2011 AL COMISIEI din 25 februarie 2011de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animalăși produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată.

 

15.REGULAMENTUL (UE) 1375/2015 AL COMISIEI din 10 august 2015 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne;

 

16 . Regulamentul (CE) nr . 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Remus Ovidiu MOȚOC

 

 

 

 

Compartiment Juridic și Resurse Umane,

Daniela Sanda MIHUȚA