anunt concurs posturi perioada determinata 2019

Nr.21869 din 18.11.2019

A  N  U  N  Ț

 

Având în vedere prevederile HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor organizează concurs de ocupare a următoarelor posturi contractuale vacante pe perioadă determinată după cum urmează:

 1. NUMĂRUL, NIVELUL, DENUMIREA POSTURILOR PENTRU CARE SE ORGANIZEAZĂ CONCURS ȘI CONDIȚIILE SPECIFICE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURS

-21 posturi contractuale pe perioadă determinată până la 31.12.2019, în conformitate cu prevederile Ordinului Președintelui ANSVSA  nr.64/2007 ,  O.G. nr. 42/2004 și a Ordinului  Președintelui ANSVSA  nr. 113/2008 cu modificarile si completările ulterioare,  cu locul de desfăşurare a activităţii pe raza judetului Bihor aflate sub coordonarea Circumscripţiilor  Sanitar Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale, astfel:

 1. a) 5 posturi al căror temei legal pentru angajare îl reprezintă Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2007, astfel:

– 1 post medic veterinar I:

– postul este arondat CSVSAO Oradea1-

Studii necesare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 7 ani.

– 2 posturi medic veterinar II:

-1 post este arondat CSVSAO Oradea 2

-1 post post este arondat CSVSAO Marghita – Valea lui Mihai

Studii necesare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 4 ani.

2 posturi medic veterinar III

– posturile sunt arondate CSVSAO Oradea3-

Studii necesare- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină veterinară, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 4 ani.

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

b)1 post al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, astfel:

 • 1 post tehnician IA

– postul este arondat CSVSAO Oradea1-

Studii necesare:- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul industrie alimentara, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 7 ani

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 1. c) 8 posturi al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008, astfel:
 • 1 post inginer I

– postul este arondat CSVSAO Marghita-Valea lui Mihai

Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria produselor alimentare, specializarea: Ingineria produselor alimentare/Tehnologia prelucrării produselor agricole/Controlul şi expertiza produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 7 ani.

 • 7 posturi II
  • – posturile sunt arondate după cum urmează:

– 1 post CSVSAO ORADEA1

– 1 post CSVSAO ORADEA 2

– 1 post CSVSAO ORADEA 3

– 1 post CSVSAO MARGHITA – VALEA LUI Mihai

– 2 posturi CSVSAO BEIUŞ – ŞTEI

– 1 post CSVSAO SALONTA – TINCA

Studii necesare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria produselor alimentare, specializarea: Ingineria produselor alimentare/Tehnologia prelucrării produselor agricole/Controlul şi expertiza produselor alimentare – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 1 an.

 

 1. d) 5 posturi de execuție pe perioadă determinată până la 31.12.2019 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 42/2004, cu locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului L.S.V.S.A., astfel :
 • 1 post – inginer II – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor

 

Studii necesare: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental: inginerie şi management, domeniul de licenţă inginerie si management specializarea: management în alimentatia publica si agroturism; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 1 an.

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 • 1 post – biolog II – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor

 

Studii necesare : studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamentall: ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de şiinţe biologie, domeniul de licenţă biologie, specializarea biologie; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 1 an.

 

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 • 1 post – biolog I – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Siguranta Alimentelor

 

Studii necesare : studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamentall: ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de şiinţe biologie, domeniul de licenţă biologie, specializarea biochimie, biologie-chimie; vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 4 ani.

 

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 • 1 post tehnician IA – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului S.V.S.A. BIHOR- Compartiment Sănătatea Animalelor.

 

Studii necesare: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul industrie alimentara, vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului minimum 7 ani

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 • 1 post muncitor necalificat – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului S.V.S.A. BIHOR

 

Studii necesare: studii medii sau generale , vechime în munca necesară ocupării postului minimum 7 ani

Tipul probelor: – proba practică

                     – interviu

 1. d) 2 posturi de execuție pe perioadă determinată până la 31.12.2019 în conformitate cu prevederile O.G. nr. 42/2004, cu locul de desfăşurare a activităţii în Serviciului Economic și Administrativ, astfel :
 • 1 post muncitor necalificat – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului Economic și Administrativ

 

Studii necesare: studii medii sau generale , vechime în munca necesară ocupării postului minimum 7 ani

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 • 1 şofer – locul de desfăşurare a activităţii în subordinea Serviciului Economic și Administrativ

 

Studii necesare: studii medii sau generale , vechime în munca necesară ocupării postului minimum 7 ani

Tipul probelor: – proba scrisă

                     – interviu

 1. CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul se organizează la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bihor , în data de 9 decembrie 2019 , ora 10.00, proba scrisă sau proba practică şi în data de 11 decembrie 2019, ora 10.00 interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv  în perioada de la 18 noiembrie 2019 până la 29 noiembrie 2019.

Selecţia dosarelor de înscriere se realizeaza in maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, se afiseaza la sediul DSVSA Bihor şi pe pagina de internet a instituţiei ,  în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecţia dosarelor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă. Notarea probei scrise şi a interviului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea fiecărei probe. Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediul DSVSA Bihor şi pe pagina de internet a instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Candidatii nemultumiti de rezultatul obţinut la selecţia dosarelor/proba scrisă/interviu, pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 1 zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiei, iar rezultatul se comunica prin afişare la sediul DSVSA Bihor  si pe pagina de internet  a institutiei.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediul DSVSA Bihor si pe pagina de internet, în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea ultimei  probe din concurs, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Juridic și Resurse Umane – telefon 0259266141 .

 1. DOSARUL DE CONCURS

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină în mod obligatoriu urmãtoarele documente:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autoritătii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
 4. d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverintele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu functia pentru care candidează;
 6. f) adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitătile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate si în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

 1. CONDITII GENERALE DE  PARTICIPARE  LA  CONCURS

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE

5.1. Pentru ocuparea posturilor contractuale pe periodă determinată de medici veterinari, conform Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 64/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

 

1.ORDONANTA   Nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranata alimentelor, publicat in: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din 31 ianuarie 2004;

2.Regulamentul (CE) nr. 178/2002/CE de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 31 din 1 februarie 2002, cu amendamentele ulterioare;

3.Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139/1 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare ;

4.Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L139/55 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare;

 1. Regulamentul (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale si alte activitati oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislatiei privind alimentelele si furajele, a normelor privind sanatatea si bunastarea animalelor, sanatatea plantelor si produselor de protectie a plantelor, de modificare a Regulamentelor(CE)nr.999/2001,396/2005, 1069/2009, 1107/2009, 1151/2012, 652/2014, 429/2016, 2031/2016, 1/2005, 1099/2009 si a Directivelor 98/58/CE,1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE si 2008/120/CE ale Consiliului si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.854/2004 si (CE) nr.882/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului, precum si a Directivelor 89/608/         CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/cee, 96/23/CE, 96/93/ce SI 97/78/CE ale Consiliului si a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului 9Regulamentul privind controalele oficiale) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L095 din 07.04.2017, cu amendamentele ulterioare;

6.Regulamentul (UE) nr.627/2019 al Comisiei,de stabilire a unor modalitati practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produserlor de origine animal destinate consumului uman in conformitate cu Regulamentul(UE) 625/2017 al Parlamentului European si al Consiliului si de modificare a Regulamentului (CE) nr.2074/2005 al Comisiei in ceea ce priveste controalele oficiale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L151 din 17.05.2019, cu amendamentele ulterioare;

7.Regulamentul (CE) nr.2073/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L338/1 din 22.12.2005, modificat prin Regulamentul (C.E) nr. 1441/2007, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322/12din 07.12.2007, cu amendamentele ulterioare;

8.Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L338 /60 din 22.12.2005 cu amendamentele ulterioare;

9.Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 180/18.06.2006 pentru aprobarea Normei sanitare  veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii ( M.O. 721/23.08.2006.)– care transpune Dir. Cons. 93/119/CE;

10.Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/08.03.2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinare efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală(M.O. nr.202/26.03.2007), cu modificările şi completările ulterioare.

11.Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinareprivind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman,  MO nr. 927 din 11 octombrie 2004;

12.Ordinul nr. 13/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator.

 

5.2. Pentru ocuparea postului  contractual pe periodă determinată de tehnician IA  -O.G. nr.42/2004 – arondat CSVSAO ORADEA 1

 

1.ORDONANTA   Nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranata alimentelor, publicat in: MONITORUL OFICIAL  NR. 94 din 31 ianuarie 2004;

2.Ordinul nr. 13/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animală pentru examenul de laborator.

 

 1. Regulamentul (CE) nr. 2075/2005 de stabilire a normelor specifice aplicabile controalelor oficiale privind prezența de Trichinella în carne, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L338 /60 din 22.12.2005 cu amendamentele ulterioare;
 2. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 64/08.03.2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinare efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală(M.O. nr.202/26.03.2007), cu modificările şi completările ulterioare.

 

5.3. Pentru ocuparea posturilor contractuale pe periodă determinată de inginer I respectiv ingineri II, conform Ordinului Presedintelui ANSVSA nr. 113/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

 

 1. Ordonanţa Guvernului nr. 42 din Ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Regulamentul 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentelor, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor.
 3. Regulamentul nr. 625/2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/ 438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale)
 4. Regulamentul de punere în aplicare nr. 627/2019 de stabilire a unor modalități practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei în ceea ce privește controalele oficiale
 5. ORDIN   Nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala, cu modificările și completările ulterioare (Ordinul nr. 72 din 29 decembrie 2009; Ordinul nr. 139 din 17 decembrie 2010; Ordinul nr. 111 din 14 decembrie 2011; Ordinul nr. 94 din 14 decembrie 2012; Ordinul nr. 109 din 16 decembrie 2013; Ordinul nr. 61 din 22 aprilie 2014; Ordinul nr. 96 din 22 iulie 2014; Ordinul nr. 196 din 11 decembrie 2014; Ordinul nr. 188 din 17 decembrie 2015; Ordinul nr. 146 din 21 decembrie 2016; Ordinul nr. 134 din 18 decembrie 2017; Ordinul nr. 43 din 19 aprilie 2018; Ordinul nr. 158 din 22 octombrie 2018; Ordinul nr. 206 din 27 decembrie 2018.
 6. Ordinul nr. 111/2008 a ANSVSA privind aprobarea normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a acitivitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala cu modificarile ulterioare, modificat de Ordinul ANSVSA nr. 106/2019.
 7. Ordinul ANSVSA nr.145/2007 privind aprobarea normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor.
 8. Ordinul Preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 68 din 13 iulie 2005 pentru aprobarea normei privind sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje.
 9. Ordinul nr. 27/2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice și de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menționate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
 • Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare.

5.4.Pentru ocuparea posturilor contractuale pe periodă determinată de inginer II, biolog II, biolog I, tehnician IA- conform O.G. nr. 42/2004 cu modificarile si completările ulterioare Serviciul LSVSA .

 

1.ORDIN nr. 145 din 2018 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primara, ambalare si transport al probelor destinate examenelor de laborator in domeniul sanatatii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

2.ORDIN nr. 13 din 24.01.2005 – pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, de poduse de origine animala pentru examenul de laborator, cu modificările şi completările ulterioare.

3.Ordonanța nr. 42/2004 – privind organizarea activității veterinare, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Manualul de utilizare ATLA VET LIMS – editia2, revizia 2.

5.4.Pentru ocuparea postului contractual pe periodă determinată de muncitor necalificat conform O.G. nr. 42/2004 cu modificarile si completările ulterioare Serviciul LSVSA.

– ORDIN Nr. 261 din 06.02.2007 – pentru apropbarea normei tehnice privind efectuarea curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare – publicat in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 128 din 21 februarie 2007, Partea I

– ORDIN nr.219 din 1 aprilie 2002 – al ministrului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale – publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 386 din 6 iunie 2002

 

5.5.Pentru ocuparea postului contractual pe periodă determinată de muncitor necalificat conform O.G. nr. 42/2004 cu modificarile si completările ulterioare Serviciul Economic şi Administrativ.

 1. Legea 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. O.G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranata alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 319/2006 Legea Securității și Sănătății în muncă – Capitolul IV – ART.22-23, cu modificările și completările ulterioare.

5.6.Pentru ocuparea postului contractual pe periodă determinată de şofer conform O.G. nr. 42/2004 cu modificarile si completările ulterioare Serviciul Economic şi Administrativ.

 1. U.G. nr. 195/2002, repubicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. G. 1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. G. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitare veterinare si pentru siguranata alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Remus Ovidiu MOŢOC

 

 

 

Compartiment Juridic şi Resurse Umane,

Daniela Sanda MIHUŢA